Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Thép tấm các loại

Dự án đã thực hiện