Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Sàn thao tác

Dự án đã thực hiện