Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Cơ khí xây dựng

Trước 1 2

Dự án đã thực hiện