Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Giới thiệu công ty

Dự án đã thực hiện