Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Giàn giáo

Dự án đã thực hiện