Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

GIA CÔNG CƠ KHÍ

Dự án đã thực hiện