Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Gia công cắt, chặt tấm

Dự án đã thực hiện