Ngoài ra, hãy dán mã này ngay sau thẻ mở :

Cốp pha| Giàn giáo xây dựng chất lượng cao

Dự án đã thực hiện